VIETNAMESE

giai đoạn nước rút

ENGLISH

crunch time

  

NOUN

/krʌnʧ taɪm/

Giai đoạn nước rút là thời điểm mà bộ não phải hoạt động liên tục để tiếp nhận, sắp xếp các kiến thức cần thiết trước một sự kiện quan trọng.

Ví dụ

1.

Mấy hôm nay tôi không đủ thời gian để ngủ. Công việc đang trong giai đoạn nước rút.

I’m not getting enough sleep these days. It’s crunch time at work.

2.

Anh ấy làm việc tốt nếu như không bị áp lực, nhưng liệu anh ấy có làm việc hiệu quả trong giai đoạn nước rút?

He works well without pressure, but can he produce at crunch time?

Ghi chú

Giai đoạn nước rút (crunch time) là thời điểm mà bộ não (brain) phải hoạt động liên tục (work continuously) để tiếp nhận, sắp xếp các kiến thức cần thiết (necessary knowledge) trước một sự kiện quan trọng.