VIETNAMESE

giải chấp

xoá đăng ký thế chấp

ENGLISH

Satisfaction of Mortgage

  

NOUN

/ˌsætəˈsfækʃən ʌv ˈmɔrgəʤ/

satisfaction of mortgage

Giải chấp là một văn bản pháp lí được cung cấp bởi bên nhận thế chấp, thông báo rằng khoản thế chấp đã được thanh toán đầy đủ, tất cả các điều khoản của khoản vay đã được hoàn thành và sẽ không còn thế chấp về tài sản.

Ví dụ

1.

Sau khi giải chấp đã được nộp và cập nhật với cơ quan đăng ký đất đai hoặc cơ quan đăng ký quận, một quyền sở hữu rõ ràng sẽ được trả lại cho chủ sở hữu đất mới.

Once the Satisfaction of Mortgage has been filed and updated with the land registry or county registry, a clear title shall be returned to the new land owner.

2.

Mỗi tiểu bang có một giới hạn luật định khác nhau, trong đó việc giải chấp sẽ được yêu cầu nộp bởi ai.

Each state has a different statutory limit in which the Satisfaction of Mortgage will be required to be filed by whom.

Ghi chú

Giải chấp (Satisfaction of Mortgage) là một văn bản pháp lí (legal document) được cung cấp bởi bên nhận thế chấp (mortgagee), thông báo rằng khoản thế chấp (mortgage) đã được thanh toán đầy đủ (paid in full), tất cả các điều khoản (terms) của khoản vay đã được hoàn thành và sẽ không còn thế chấp về tài sản.