VIETNAMESE

giá cả hợp lý

giá phải chăng, giá hợp lý

ENGLISH

fair price

  

NOUN

/fɛr praɪs/

reasonable price

Giá cả hợp lý là mức giá được xác định phù hợp với giá thị trường.

Ví dụ

1.

Tôi nghĩ cô ấy đang đề nghị một mức giá cả hợp lý.

I thought it was a fair price that she was offering.

2.

Anh ta đang yêu cầu một mức giá cả hợp lý cho ngôi nhà của mình.

He is asking a fair price for his house.

Ghi chú

Một số collocations với price:
- giá (cả) cao, giá (cả) đắt đỏ: high price
- giá (cả) phải chăng: resonable price
- giá (cả) hợp lý: fair price
- giá (cả) hấp dẫn: attractive price
- giá (cả) cạnh tranh: competitive price