VIETNAMESE
GDP
ENGLISH
gross domestic product
NOUN
/groʊs dəˈmɛstɪk ˈprɑdəkt/
Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định trong một thời kỳ nhất định.
Ví dụ
1.
Nếu tổng sản phẩm quốc nội tiếp tục giảm, quốc gia sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế.
If the gross domestic product continues to shrink, the country will be in a recession.
2.
Mức tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam rơi vào khoảng 2,58%, mức tăng này thấp hơn mức 2,91% của năm 2020.
Vietnam's GDP in 2021 will increase by 2.58%, this increase is lower than the rate of 2.91% in 2020.
Ghi chú
Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) là thước đo tiêu chuẩn của giá trị gia tăng được tạo ra thông qua sản xuất hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định.