VIETNAMESE
đường trung tuyến
ENGLISH
median line
NOUN
/ˈmidiən laɪn/
Trong hình học, trung tuyến của một tam giác là một đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện. Mỗi tam giác đều có ba trung tuyến.
Ví dụ
1.
Ở đầu phía tây của nó, đường này kéo dài dọc theo vĩ tuyến 38 đến đường trung tuyến giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.
On its western end the line extends out along the 38th parallel to the median line between Korea and China.
2.
Mỗi trung tuyến của một tam giác đi qua trọng tâm của tam giác.
Each median line of a triangle passes through the triangle's centroid.
Ghi chú
Trong hình học (geometry), đường trung tuyến (median line) của một tam giác là một đoạn thẳng (line segment) nối một đỉnh (vertex) với trung điểm (midpoint) của cạnh đối diện.