VIETNAMESE

đường nội bộ

ENGLISH

internal road

  

NOUN

/ɪnˈtɜrnəl roʊd/

Theo luật đất đai năm 2013, đường nội bộ là hệ thống hạ tầng kỹ thuật được sử dụng vào mục đích công cộng, thuộc diện nhà nước quản lý hoặc đã giao cho Chủ đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt.

Ví dụ

1.

Họ vào khu nhà và đi theo đường nội bộ dẫn đến lối vào nhà.

They entered the property and followed the internal road until the entryway of the house.

2.

Chính quyền địa phương có thể cải thiện đáng kể khả năng di chuyển của người đi bộ bằng cách giải quyết rõ ràng vấn đề an toàn cho người đi bộ trên đường riêng và đường nội bộ.

Local governments can improve greatly upon pedestrian mobility by explicitly addressing pedestrian safety on private and internal roads.

Ghi chú

Cùng phân biệt road, street route nha!
- Đường (road) là bất cứ thứ gì nối hai điểm.
Ví dụ: After the rain, the road was wet and slippery.
(Sau cơn mua, đường bị ướt và trơn trượt.)
- Đường phố (street) là lối đi công cộng có các tòa nhà ở hai bên.
Ví dụ: There were crowds of shoppers in the street.
(Có rất nhiều người mua sắm trên đường phố.)
- Lối (route) là con đường dùng để đi qua.
Ví dụ: The plane did not fly the usual commercial route.
(Máy bay đã không bay lối thương mại thông thường.)