VIETNAMESE

dự toán xây dựng

dự toán chi phí xây dựng

ENGLISH

construction cost estimate

  
NOUN

/kənˈstrʌkʃən kɑst ˈɛstəmət/

Dự toán xây dựng là tài liệu xác định tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kỹ thuật - thi công, bao gồm: giá trị dự toán xây lắp, giá trị dự toán mua sắm trang thiết bị, chi phí khác và các chi phí dự phòng.

Ví dụ

1.

Dự toán xây dựng là quá trình dự báo chi phí xây dựng một kết cấu vật chất.

Construction cost estimate is the process of forecasting the cost of building a physical structure.

2.

Lập dự toán xây dựng là một nguyên tắc cơ bản trong việc dự báo chi phí xây dựng một công trình.

Construction cost estimate is a foundational principle in forecasting the cost of construction of a structure.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Cùng học về các loại dự toán nè!

- dự toán công trình: construction budget

- dự toán ngân sách: budget estimate

- dự toán xây dựng: construction cost estimate