VIETNAMESE

dự toán công trình

ngân sách công trình, ngân sách xây dựng

ENGLISH

construction budget

  

NOUN

/kənˈstrʌkʃən ˈbʌʤɪt/

Dự toán công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình được xác định ở giai đoạn thực hiện dự án phù hợp với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình.

Ví dụ

1.

Dự toán công trình sẽ do kiến trúc sư điều hành hoặc tổng thầu quản lý.

The construction budget will be administered by the executive architect or general contractor.

2.

Bài báo này thảo luận về ảnh hưởng của dự toán công trình trong giai đoạn xây dựng dự án từ bốn khía cạnh.

This paper discusses the effect on construction budget in phase of project construction from four aspects.

Ghi chú

Cùng học về các loại dự toán nè!
- dự toán công trình: construction budget
- dự toán ngân sách: budget estimate
- dự toán xây dựng: construction cost estimate