VIETNAMESE

đơn ứng tuyển

đơn xin việc

ENGLISH

job application

  

NOUN

/ʤɑb ˌæpləˈkeɪʃən/

Đơn ứng tuyển là một loại giấy tờ được kèm theo hồ sơ dành cho những ai có nhu cầu tìm việc làm, muốn ứng tuyển vào một vị công việc nào đó trong các doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Đơn ứng tuyển không nên bao gồm bất kỳ câu hỏi nào sẽ cho câu trả lời cho biết tuổi tác, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật của ứng viên.

A job application should not include any questions that will produce a response that would indicate an applicant's age, race, national origin, disability.

2.

Nhiều luật về cơ hội bình đẳng của tiểu bang và liên bang không trực tiếp cấm người sử dụng lao động đặt câu hỏi về độ tuổi trong đơn ứng tuyển.

Many state and federal equal opportunity laws do not directly prohibit employers from asking questions about age on a job application.

Ghi chú

Một số các đơn thường thấy ở chốn công sở nè!
- đơn ứng tuyển: job application
- đơn từ chức: resignation
- đơn xin nghỉ phép hàng năm: annual leave application
- đơn xin nghỉ thai sản: maternity leave application
- đơn xin nghỉ tang lễ: leave application for death