VIETNAMESE

đom đóm

ENGLISH

firefly

  

NOUN

/ˈfaɪərˌflaɪ/

Đom đóm là những loài côn trùng cánh cứng nhỏ được gọi chung là họ Đom đóm (Lampyridae) có khả năng phát quang.

Ví dụ

1.

Đom đóm thường phát sáng ban đêm.

Fireflies often glow at night.

2.

Quần thể đom đóm được cho là đang suy giảm trên toàn thế giới.

Firefly populations are thought to be declining worldwide.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về côn trùng (insect) nè!
- firefly: con đom đóm
- bee: con ong
- mosquito: con muỗi
- weevil: con mọt
- termite: con mối
- ant: con kiến
- fly: con ruồi