VIETNAMESE

doanh số bán hàng

doanh số

ENGLISH

sales

  

NOUN

/seɪlz/

Doanh số bán hàng là tổng số tiền của hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ

1.

Mục tiêu chính của chúng tôi là gia tăng doanh số bán hàng ở châu Âu.

Our main aim is to increase sales in Europe.

2.

Doanh số bán hàng đã giảm 5% so với dự đoán.

Sales were five percent lower than predicted.

Ghi chú

Cùng phân biệt sales revenue nha!
- Doanh thu/doanh thu bán hàng (revenue) là toàn bộ thu nhập mà một công ty tạo ra từ các hoạt động cốt lõi của mình trước khi trừ đi bất kỳ khoản chi phí nào trong phép tính.
- Doanh số bán hàng/doanh số (sales) là số tiền thu được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng của mình.