VIETNAMESE
độ C
ENGLISH
celsius degree
NOUN
/ˈsɛlsiəs dɪˈgri/
Độ Celsius là đơn vị đo nhiệt độ được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius.
Ví dụ
1.
Nước ở đây có nhiệt độ chỉ vừa cao hơn nhiệt độ đóng băng, là 2 độ C.
The water here is just above freezing, two Celsius degrees.
2.
Nhiệt độ trung bình của thành phố Hồ Chí Minh những ngày này là 28 độ C.
The average temperture in Ho Chi Minh city nowadays is 28 Celcius degree.
Ghi chú
Ngoài độ C thì mình có các đơn vị này nữa nha!
- Kelvin degree (độ K)
- Farenheit degree (độ F)