VIETNAMESE

đồ án quy hoạch

ENGLISH

project plan

  

NOUN

/ˈprɑʤɛkt plæn/

Đồ án quy hoạch là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch, bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch.

Ví dụ

1.

Đồ án quy hoạch là một loạt các tài liệu chính thức xác định các giai đoạn thực hiện và kiểm soát của một dự án.

A project plan is a series of formal documents that define the execution and control stages of a project.

2.

Nội dung đồ án quy hoạch chung thị trấn bao gồm việc xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai.

The content of the town general project plan includes the determination of the goals, development motivation, population size, land.

Ghi chú

Một số thuật ngữ liên quan đến quy hoạch xây dựng:
- hiện trạng (current state): The report is made with the aim of providing basic information on the current state of the environment in Da Nang city.
(Báo cáo được thực hiện nhằm mục tiêu cung cấp thông tin cơ sở về hiện trạng môi trường thành phố Đà Nẵng.)
- điều kiện tự nhiên (natural condition): Guangxi coastal region's natural condition has plenty of light, heat and water resources, is favorable for forestry development.
(Vùng duyên hải Quảng Tây có nhiều ánh sáng, nhiệt và nguồn nước, rất thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp.)