VIETNAMESE
đi một ngày đàng học một sàng khôn
ENGLISH
the more you go, the more you know
NOUN
/ðə mɔr ju goʊ, ðə mɔr ju noʊ/
one day of travel will bring you a wealth of wisdom
Đi một ngày đàng học một sàng khôn là câu tục ngữ có ý khuyên mọi người hãy ra ngoài để tìm hiểu kiến thức, bổ sung cho mình hiểu biết để không tụt hậu.
Ví dụ
1.
Tôi sẽ dành một năm để đi du lịch, bạn biết đấy, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.
Well I'm taking a year off to travel, you know what they say "The more you go, the more you know."
2.
Anh ấy là một người uyên bác vì anh ấy đã đọc và đi du lịch rất nhiều, bạn biết đấy, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.
He's a knowledgable person since he's read and travelled a lot, you know, the more you go, the more you know.
Ghi chú
Cùng học thêm một số thành ngữ khuyên răn nè!
- Little and often fill the purse. (Kiến tha lâu đầy tổ.)
- Constant dripping water wears away the stone. (Nước chảy đá mòn.)
- No pain, no gain. (Có chí thì nên.)
- Practice makes perfect. (Có công mài sắt, có ngày nên kim.)
- The man moving a mountain begins by carrying away small stones. (Muốn dời một quả núi thì phải bắt đầu từ những viên đá nhỏ.)