VIETNAMESE

đề tài tốt nghiệp

ENGLISH

graduation thesis topic

  

NOUN

/ˌgræʤuˈeɪʃən ˈθisəs ˈtɑpɪk/

Đề tài tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học thực hiện vào học kỳ cuối để tốt nghiệp ra trường.

Ví dụ

1.

Công nghệ nano có thể là một đề tài tốt nghiệp thú vị.

Nanotech can be an interesting graduation thesis topic.

2.

Người cố vấn thực sự thích đề tài tốt nghiệp của bạn.

The mentor really liked your graduation thesis topic.

Ghi chú

Một số collocation của topic:
- chủ đề trò chuyện (a topic of conversation): Her favourite topic of conversation is herself.
(Chủ đề trò chuyện yêu thích của cô ấy là bản thân.)
- chủ đề quan trọng (important topic): The legal team will discuss a number of important topics.
(Nhóm pháp lý sẽ thảo luận về một số chủ đề quan trọng.)
- chủ đề nhạy cảm (sensitive topic): It is unusual for a judge to speak publicly about a sensitive topic such as religion.
(Việc một thẩm phán nói công khai về một chủ đề nhạy cảm như tôn giáo là điều bất thường.)