VIETNAMESE

đề tài khoa học

ENGLISH

scientific topic

  
NOUN

/ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈtɑpɪk/

Đề tài nghiên cứu khoa học là một hoặc nhiều vấn đề khoa học chứa đựng những điều chưa biết hoặc chưa rõ nhưng đã xuất hiện tiền đề và có khả năng biết được nhằm giải đáp các vấn đề đặt ra trong khoa học hoặc trong thực tiễn.

Ví dụ

1.

Dự án của chúng tôi trong học kỳ này là tạo ra các ứng dụng cung cấp thông tin về một đề tài khoa học, vì vậy tôi đã tạo bảy video hướng dẫn họ cách làm điều đó.

Our project this term is making informative apps about a scientific topic, so I've created seven videos which teach them how to do it.

2.

Chúng tôi có những đề tài khoa học thú vị.

We have interesting scientific topics.

Ghi chú

Đề tài khoa học (scientific topic) là một hoặc nhiều vấn đề khoa học (scientific problems) chứa đựng những điều chưa biết hoặc chưa rõ nhưng đã xuất hiện tiền đề (premise) và có khả năng biết được nhằm giải đáp các vấn đề đặt ra trong khoa học (science) hoặc trong thực tiễn (practice).