VIETNAMESE

đề tài cấp trường

đề tài nghiên cứu cấp trường

ENGLISH

university-level research topic

  
NOUN

/ˌjuːnɪˈvɜːsəti-ˈlɛvl rɪˈsɜːʧ ˈtɒpɪk/

Đề tài cấp trường là một thuật ngữ trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, ám chỉ đến những đề tài nghiên cứu được quản lý và tài trợ bởi trường đại học hoặc tổ chức giáo dục cấp trên. Đề tài cấp trường thường là những đề tài nghiên cứu có tính chất quan trọng và được thực hiện trong phạm vi hoặc ngành học cụ thể của trường.

Ví dụ

1.

Đề tài cấp trường đại học tập trung vào khám phá tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên.

The university-level research topic focuses on exploring the effects of social media on mental health among adolescents.

2.

Các nhà nghiên cứu của trường được khuyến khích đề xuất các ý tưởng sáng tạo cho các đề tài cấp trường trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Researchers at the university are encouraged to propose innovative ideas for university-level research topics in the field of biotechnology.

Ghi chú

Các đề tài nghiên cứu (research topic) ở Việt Nam có thể bao gồm các đề tài cấp bộ (ministry-level/ministerial level research topic), đề tài cấp trường đại học (university-level research topic): - The professor has completed two university-level research topics in the last year. (Giáo sư đã hoàn thành hai đề tài nghiên cứu cấp đại học trong năm qua.) - My idea is chosen to propose for the ministerial level research topic. (Ý tưởng của tôi được chọn để đề xuất cho đề tài nghiên cứu cấp Bộ.)