VIETNAMESE

đề tài cấp bộ

đề tài nghiên cứu cấp bộ

ENGLISH

ministry-level research topic

  
NOUN

/ˈmɪnɪstri-ˈlɛvl rɪˈsɜːʧ ˈtɒpɪk/

ministerial level research topic

Đề tài cấp bộ là một chủ đề, đề tài nghiên cứu học tập được hỗ trợ kinh phí bởi một Bộ Ngành nào đó.

Ví dụ

1.

Dự án nghiên cứu về nông nghiệp bền vững của giáo sư được chọn làm đề tài cấp bộ, nhận được sự tài trợ và hỗ trợ đáng kể.

The professor's research project on sustainable agriculture was selected as a ministry-level research topic, receiving significant funding and support.

2.

Đề tài cấp Bộ tập trung vào phát triển các giải pháp đổi mới nguồn năng lượng tái tạo trong đô thị.

The ministry-level research topic focuses on developing innovative solutions for renewable energy sources in urban areas.

Ghi chú

Các đề tài nghiên cứu (research topic) ở Việt Nam có thể bao gồm các đề tài cấp bộ (ministry-level/ministerial level research topic), đề tài cấp trường đại học (university-level research topic): - The professor has completed two university-level research topics in the last year. (Giáo sư đã hoàn thành hai đề tài nghiên cứu cấp đại học trong năm qua.) - My idea is chosen to propose for the ministerial level research topic. (Ý tưởng của tôi được chọn để đề xuất cho đề tài nghiên cứu cấp Bộ.)