VIETNAMESE

đề tài cấp cơ sở

ENGLISH

grassroots level topic

  
NOUN

/ˈgræsˈruts ˈlɛvəl ˈtɑpɪk/

Đề tài cấp cơ sở là nhiệm vụ nghiên cứu hàng năm mang tính chất thăm dò phục vụ cho các đề tài ở giai đoạn sau do các đơn vị đề xuất, trực tiếp quản lý.

Ví dụ

1.

Đề tài cấp cơ sở được thực hiện hàng năm.

Grassroots level topics are carried out every year.

2.

Đề tài cấp cơ sở được quản lý nghiêm ngặt.

Grassroots level topics are strictly managed.

Ghi chú

Một số collocation của topic:

- chủ đề trò chuyện (topic of conversation): Her favourite topic of conversation is herself.

(Chủ đề trò chuyện yêu thích của cô ấy là bản thân.)

- chủ đề quan trọng (important topic): The legal team will discuss a number of important topics.

(Nhóm pháp lý sẽ thảo luận về một số chủ đề quan trọng.)

- chủ đề nhạy cảm (sensitive topic): It is unusual for a judge to speak publicly about a sensitive topic such as religion.

(Việc một thẩm phán nói công khai về một chủ đề nhạy cảm như tôn giáo là điều bất thường.)