VIETNAMESE

đề tài cấp nhà nước

ENGLISH

government level topic

  
NOUN

/ˈgʌvərmənt ˈlɛvəl ˈtɑpɪk/

Đề tài cấp nhà nước là các đề tài mang ý nghĩa lớn và ảnh hướng tới sự phát triển của quốc gia.

Ví dụ

1.

Đề tài cấp nhà nước vô cùng quan trọng.

Government level topics are extremely important.

2.

Quy trình quyết định đề tài cấp nhà nước thường rất chặt chẽ.

The government level topic decision-making process is often very strict.

Ghi chú

Một số collocation của topic:

- chủ đề trò chuyện (a topic of conversation): Her favourite topic of conversation is herself.

(Chủ đề trò chuyện yêu thích của cô ấy là bản thân.)

- chủ đề quan trọng (important topic): The legal team will discuss a number of important topics.

(Nhóm pháp lý sẽ thảo luận về một số chủ đề quan trọng.)

- chủ đề nhạy cảm (sensitive topic): It is unusual for a judge to speak publicly about a sensitive topic such as religion.

(Việc một thẩm phán nói công khai về một chủ đề nhạy cảm như tôn giáo là điều bất thường.)