VIETNAMESE
đánh giá tác động môi trường
ENGLISH
environmental impact assessment
NOUN
/ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl ˈɪmpækt əˈsɛsmənt/
Đánh giá môi trường là đánh giá các hậu quả môi trường của một kế hoạch, chính sách, chương trình, hoặc các dự án thực tế trước khi quyết định tiến hành thực hiện hay không.
Ví dụ
1.
Đánh giá tác động môi trường được đệ trình vào tháng 2 năm 2010.
The environmental impact assessment was submitted in February 2010.
2.
Đánh giá tác động môi trường là mối quan tâm toàn cầu.
Environmental impact assessment is a global concern.
Ghi chú
Đánh giá tác động của môi trường (environmental impact assessment) là đánh giá (assessment) các hậu quả môi trường (environmental consequences) của một kế hoạch (plan), chính sách (policy), chương trình (program), hoặc các dự án (project) thực tế trước khi quyết định tiến hành thực hiện (implementation) hay không.