VIETNAMESE
dẫn luận ngôn ngữ
ENGLISH
an introduction to language
NOUN
/ən ˌɪntrəˈdʌkʃən tu ˈlæŋgwəʤ/
Dẫn luận ngôn ngữ là môn học nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ, cấu tạo từ, câu,v..v..
Ví dụ
1.
Dẫn luận ngôn ngữ có bao nhiêu tín chỉ vậy?
How many credits are there in Introduction to language?
2.
Dẫn luận ngôn ngữ là một môn học bắt buộc cho sinh viên ngành ngôn ngữ.
Introduction to language is a compulsory subject in for linguistic students.
Ghi chú
Một số môn trong ngành ngôn ngữ học nè: - ngữ âm học: phonetics - âm vị học: phonology - hình vị học: morphology - cú pháp học: syntax - ngữ dụng học: pragmatics