VIETNAMESE

đại học tài nguyên môi trường

ENGLISH

University of Natural Resources and Environment

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈnæʧərəl ˈrisɔrsɪz ænd ɪnˈvaɪrənmənt/

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường là một trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên, là trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao với trình độ đại học và sau đại học cho các chuyên ngành phục vụ cho lĩnh vực tài nguyên môi trường của đất nước.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Hanoi University of Natural Resources and Environment was established on the basis of upgrading from Hanoi College of Natural Resources and Environment.

2.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hanoi University of Natural Resources and Environment is a public higher education institution under the national education system, directly under the Ministry of Natural Resources and Environment.

Ghi chú

Tại Việt Nam, ta có Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Hanoi University of Natural Resources and Environment) và Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment).