VIETNAMESE

đại học nội vụ

ENGLISH

University Of Home Affairs

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv hoʊm əˈfɛrz/

Đại học Nội vụ là trường công lập thuộc Bộ Nội vụ, đào tạo đại học các ngành Luật, Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Hệ thống thông tin...

Ví dụ

1.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ.

Hanoi University of Home Affairs is a public higher education institution directly under the Ministry of Home Affairs.

2.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được thành lập ngày 14/11/2011 trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.

Hanoi University of Home Affairs was established on November 14, 2011 on the basis of upgrading from Hanoi College of Home Affairs.

Ghi chú

Đại học Nội vụ Hà Nội (Hanoi University of Home Affairs) còn có phân hiệu chính thức là Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.