VIETNAMESE

trường đại học nội vụ

ENGLISH

University Of Home Affairs

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv hoʊm əˈfɛrz/

Trường Đại học Nội vụ là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, được thành lập ngày 14/11/2011 trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là một trong những trường đi đầu trong đổi mới giáo dục đại học trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Hanoi University of Home Affairs is one of the leading universities in renovating higher education in the current period of industrial revolution 4.0.

2.

Anh tốt nghiệp Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2018.

He graduated from the Hanoi University Of Home Affairs in 2018.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trường đại học:
- researcher (nghiên cứu sinh)
- undergraduate/ postgraduate (cấp đại học/ sau đại học)
- bachelor's/ master's degree (bằng cử nhân/ bằng thạc sỹ)
- thesis (luận văn tốt nghiệp)
- lecturer (giảng viên)
- lecture hall (giảng đường)
- student (sinh viên)