VIETNAMESE

đại học lâm nghiệp

ENGLISH

Vietnam National University of Forestry

  

NOUN

/viˌɛtˈnɑm ˈnæʃənəl ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈfɔrəstri/

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam là một trường đào tạo đa ngành bậc đại học và sau đại học ở Việt Nam, nổi tiếng về lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến lâm sản và phát triển nông thôn, về quản lý tài nguyên rừng và môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1964.

Vietnam University of Forestry was established on August 19, 1964.

2.

Trường đại học lâm nghiệp được thành lập với mục tiêu đào tạo nhân lực cho ngành Lâm nghiệp nước nhà.

Vietnam University of Forestry was established with the goal of training human resources for the nation's forestry sector.

Ghi chú

Một số ngành Đại học Lâm nghiệp đào tạo:
- Quản lý tài nguyên thiên nhiên: Natural resource management
- Công tác xã hội: Social work
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Tourism and hospitality management
- Quản lý đất đai: Land management
- Du lịch sinh thái: Ecotourism