VIETNAMESE

đại học công nghệ

ENGLISH

University of Engineering and Technology

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ ænd tɛkˈnɑləʤi/

VNU Hanoi University of Engineering and Technology, VNU Hanoi UET

Trường Đại học Công nghệ là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Công nghệ là một thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

The University of Engineering and Technology is a member of Vietnam National University of Hanoi.

2.

Trường Đại học Công nghệ hiện đang tổ chức đào tạo 14 ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao và có nhu cầu xã hội cao về nhân lực.

The University of Engineering and Technology is currently organizing 14 training courses in the field of high technology and with high social demand for human resources.

Ghi chú

Các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (Vietnam National University):
- Đại học Công nghệ: University of Engineering and Technology
- Đại học Khoa học tự nhiên: University of Science
- Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn: University of Social Sciences and Humanities
- Đại học Ngoại ngữ: University of Languages and International Studies
- Đại học Kinh tế: University of Economics and Business
- Đại học Giáo dục: University of Education
- Đại học Việt - Nhật: Vietnam Japan University
- Đại học Y dược: University of Medicine and Pharmacy