VIETNAMESE

đại học công lập

ENGLISH

public university

  

NOUN

/ˈpʌblɪk ˌjunəˈvɜrsəti/

Đại học công lập là loại hình trường học do Nhà nước, Trung ương hay cấp Địa phương đứng ra đầu tư về kinh tế.

Ví dụ

1.

Ở nhiều khu vực trên thế giới, các trường đại học công lập là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín và ảnh hưởng cao.

In many regions of the world, public universities are prestigious and highly influential institutions of training and research.

2.

Cơ sở vật chất trường đại học dân lập thường khang trang và hiện đại hơn so với đại học công lập.

The infrastructure of private universities is usually more spacious and modern than that of public universities.

Ghi chú

Đại học công lập (public university) là trường đại học do nhà nước đầu tư về kinh phí và cơ sở vật chất và hoạt động chủ yếu bằng kinh phí từ các nguồn tài chính công hoặc các khoản đóng góp phi vụ lợi, khác với đại học tư thục (private university) hoạt động bằng kinh phí đóng góp của sinh viên, hoc viên, khách hàng và các khoản hiến tặng.