VIETNAMESE

cuộc thi tìm hiểu

ENGLISH

learning competition

  

NOUN

/ˈlɜrnɪŋ ˌkɑmpəˈtɪʃən/

Cuộc thi tìm hiểu là cuộc thi xem ai có kiến thức sâu rộng về các đề tài lĩnh vực.

Ví dụ

1.

Có một số loại cuộc thi tìm hiểu được tổ chức cho học sinh trung học cơ sở.

There are several types of learning competitions held for middle school students.

2.

Các cuộc thi tìm hiểu khuyến khích sự tích cực học hỏi.

Learning competitions encourage active learning.

Ghi chú

Một số cuộc thi:
- academic competition (cuộc thi học thuật)
- speaking contest (cuộc thi hùng biện)
- cooking contest (cuộc thi nấu ăn)
- elegant students contest (cuộc thi học sinh thanh lịch)
- sports competition (cuộc thi thể dục)
- letters and arts contest (cuộc thi văn nghệ)
- drawing competition (cuộc thi vẽ tranh)
- learning competition (cuộc thi tìm hiểu)
- handwriting contest (cuộc thi viết chữ đẹp)