VIETNAMESE

công thức lượng giác

ENGLISH

trigonometric function

  

NOUN

/ˌtrɪɡənəˈmetrik ˈfʌŋkʃənz/

Công thức lượng giác là một nhánh của toán học dùng để tìm hiểu về hình tam giác và sự liên hệ giữa cạnh của hình tam giác và góc độ của nó.

Ví dụ

1.

Chúng tôi bắt đầu học công thức lượng giác từ cấp 3.

We started to study trigonometric functions from highschool.

2.

Ngoài ra, các công thức lượng giác được thay thế bằng các hàm hypebol.

Also, the trigonometric functions are replaced by hyperbolic ones.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến Mathematics (Toán học):
- statistics (thống kê)
- geometry (hình học)
- algebra (đại số)
- calculus (giải tích)
- probability (xác suất)