VIETNAMESE

con gián

ENGLISH

cockroach

  

NOUN

/ˈkɑˌkroʊʧ/

Gián là một số loài côn trùng thuộc bộ Blattodea mà có thể mang mầm bệnh cho con người.

Ví dụ

1.

Khoảng 30 loài gián trong số 4.600 loài có liên quan đến môi trường sống của con người.

About 30 cockroach species out of 4,600 are associated with human habitats.

2.

Có rất nhiều gián trên khắp thế giới và chúng sống trong nhiều môi trường khác nhau.

Cockroaches are abundant throughout the world and live in a wide range of environments.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về côn trùng (insect) nè!
- coconut worm: con đuông dừa
- fly: con ruồi
- cricket: con dế mèn
- butterfly: con bướm
- bee: con ong
- cockroach: con gián
- grasshopper: châu chấu