VIETNAMESE
cố vấn marketing
ENGLISH
marketing consultant
NOUN
/ˈmɑrkətɪŋ kənˈsʌltənt/
Cố vấn marketing là người tư vấn chiến lược Marketing cho các doanh nghiệp.
Ví dụ
1.
Một nhà cố vấn marketing giúp tạo ra một kế hoạch tiếp thị chi tiết, xác định thông điệp tiếp thị của doanh nghiệp và xác định kết hợp tiếp thị phù hợp để đưa thông điệp đến thị trường mục tiêu.
A marketing consultant helps create a detailed marketing plan, determine a business's marketing message, and identify the appropriate marketing mix to get the message out to the target market.
2.
Vui lòng cho tôi nói chuyện với cố vấn marketing của chúng tôi được không?
May I have a word with our marketing consultant, please?
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt một số ngành nghề có liên quan đến ngành tiếp thị như marketing consultant, market development specialist và marketing specialist nha!
- marketing specialist (chuyên viên marketing): A marketing specialist specializes within a particular area of marketing, such as influencer marketing.(Một chuyên
viên marketing thường chuyên về một lĩnh vực tiếp thị cụ thể.
- marketing consultant (cố vấn marketing): A marketing consultant helps create a detailed marketing plan. (Một nhà cố vấn marketing giúp tạo ra một kế hoạch tiếp thị chi tiết.)
- market development specialist (chuyên viên phát triển thị trường) :A market development specialist is responsible for creating advertising campaigns and pricing strategies. (Một chuyên viên phát triển thị trường chịu trách nhiệm tạo các chiến dịch quảng cáo và chiến lược giá cả.)