VIETNAMESE
cố vấn chuyên môn
cố vấn học tập
ENGLISH
professional consultant
NOUN
/prəˈfɛʃənəl kənˈsʌltənt/
academic consultant
Cố vấn chuyên môn là người dẫn dắt, cho lời khuyên, định hướng trong một lĩnh vực chuyên biệt.
Ví dụ
1.
Một người cố vấn chuyên môn đưa ra lời khuyên chuyên môn cho các doanh nghiệp và tổ chức.
A professional consultant gives expert advice to businesses and organizations.
2.
Một cố vấn chuyên môn cũng có thể đóng vai trò quan trọng như giáo viên hướng dẫn của bạn.
A professional consultant's role could be as important as your advisor.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng tiếng Anh về các chức vụ thường gặp trong Khoa nha!
- dean’s committee (ban chủ nhiệm Khoa)
- dean (chủ nhiệm Khoa)
- dean associate (phó Khoa)
- head of department/faculty/laboratory (trưởng Bộ Môn, trưởng Khoa, trưởng phòng thí nghiệm)
- center director, institute director (trưởng trung tâm, trưởng viện)
- professional consultant (cố vấn chuyên môn)
- academic consultant (cố vấn học tập)