VIETNAMESE
cơ học
ENGLISH
mechanics
NOUN
/məˈkænɪks/
Cơ học là một ngành của vật lý nghiên cứu về chuyển động của vật chất trong không gian và thời gian dưới tác dụng của các lực và những hệ quả của chúng lên môi trường xung quanh.
Ví dụ
1.
Ông là một giáo sư kỹ thuật, khoa học và cơ học.
He is a professor of engineering, science and mechanics.
2.
Ngành cơ học rắn là một nhánh của cơ học.
Solid mechanics is the branch of mechanics.
Ghi chú
Cơ học (Mechanics) là một ngành của vật lý (a branch of physics) nghiên cứu về chuyển động của vật chất (the motion of matter) trong không gian (space) và thời gian (time) dưới tác dụng của các lực (the action of force) và những hệ quả (effects) của chúng lên môi trường xung quanh.