VIETNAMESE

cơ địa

ENGLISH

host factor

  
NOUN

/hoʊst ˈfæktər/

Cơ địa là thuật ngữ y học đề cập đến đặc điểm của cá nhân hoặc của từng cá thể động vật có ảnh hưởng đến tính mẫn cảm đối với bệnh tật, đặc biệt là so với các cá nhân hoặc cá thể khác.

Ví dụ

1.

Cơ địa có vai trò quan trọng, đặc biệt là khi cơ thể bị dị ứng.

Host factors play an important role, especially the presence of atopy.

2.

Cơ địa đóng một vai trò quan trọng trong việc lây nhiễm và lan truyền lậu cầu.

Host factors also play a role in gonococcal infection and dissemination.

Ghi chú

Cơ địa (host factor) là một thuật ngữ y tế (a medical term) đề cập đến các đặc điểm (traits) của một cá nhân hoặc động vật có ảnh hưởng đến tính nhạy cảm với bệnh tật (susceptibility to disease), đặc biệt là so với các cá thể khác.