VIETNAMESE
chuyên văn
ENGLISH
literature major
NOUN
/ˈlɪtərəʧər ˈmeɪʤər/
Chuyên văn là những học sinh có năng lực nhất về văn học.
Ví dụ
1.
Chuyên văn là việc đọc và phân tích các tác phẩm văn học.
Literature major involves reading and analyzing works of literature.
2.
Cô ấy là học sinh chuyên văn.
She is a literature major student.
Ghi chú
Một số từ về các môn học nè!
- Mathematics (toán học)
- Physics (vật lý)
- Biology (sinh học)
- Chemistry (hoá học)
- Geography (địa lý)
- History (lịch sử)