VIETNAMESE

chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp

ENGLISH

general business management major

  

NOUN

/ˈʤɛnərəl ˈbɪznəs ˈmænəʤmənt ˈmeɪʤər/

general business administration major

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp là một chuyên ngành thuộc ngành quản trị kinh doanh, chuyên đào tạo về quản lý giám sát các hoạt động kinh doanh và nguồn nhân lực.

Ví dụ

1.

Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, các chiến lược kinh doanh, các kiến thức quản trị doanh nghiệp.

The General Business Management major provides students with the foundational knowledge of business administration, business strategy, and business administration knowledge.

2.

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp là một phân ngành của Quản trị kinh doanh.

The General business management major is a branch of Business management.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan thuộc chủ đề Quản trị kinh doanh:
- capital: vốn
- asset: tài sản
- research & development: nghiên cứu & phát triển
- return on investment (ROI): tỷ suất hoàn vốn
- gross profit: lợi nhuận gộp
- accounts payable: nợ phải trả
- income statement: báo cáo thu nhập