VIETNAMESE
quản trị kinh doanh tổng hợp
ENGLISH
General Business Administration
NOUN
/ˈʤɛnərəl ˈbɪznəs ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/
Quản trị kinh doanh tổng hợp là chuyên ngành thuộc quản trị kinh doanh chuyên về quản lý gián sát các hoạt động kinh doanh và nguồn nhân lực.
Ví dụ
1.
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức nền tảng về quản lý kinh doanh.
The General Business Administration major provides students with a foundation of knowledge of business management.
2.
Chuyên ngành của anh ấy là quản trị kinh doanh tổng hợp.
His specialty is General Business Administration.
Ghi chú
Ngành kinh doanh (Business) bao gồm các chuyên ngành sau nè!
- chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế: International Business
- chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Business Administration
- chuyên ngành Marketing: Marketing
- chuyên ngành Kế toán: Accounting
- chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực: Human Resource Management
- chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics: Logistics and Supply Chain Management
- chuyên ngành Quản lý Dự án: Project Management
- chuyên ngành Phân tích Dữ liệu: Data Analytics