VIETNAMESE

chuyên ngành quản lý kinh tế

ENGLISH

economic management

  

NOUN

/ˌɛkəˈnɑmɪk ˈmænəʤmənt ˈmeɪʤər/

Ngành Quản lý kinh tế là ngành học ứng dụng lý thuyết kinh tế và các công cụ phân tích của khoa học ra quyết định để nghiên cứu cách thức một tổ chức đạt được các mục tiêu của mình với hiệu suất cao nhất.

Ví dụ

1.

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản lý kinh tế được cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý kinh tế.

Students of Economic Management major are provided with basic and in-depth knowledge of economic management.

2.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh tế có thể làm việc tại nhiều bộ phận khác nhau ở phạm vi doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước các cấp và tổ chức khác.

Economic Management major gfaduates can work in many different departments within enterprises, state management agencies at all levels and other organizations.

Ghi chú

Một số môn học chuyên ngành Quản lý kinh tế:
- Thống kê kinh tế: Economic statistics
- Luật kinh tế: Economic law
- Kinh tế vi mô: Microeconomics
- Kinh tế vĩ mô: Macroeconomics
- Nguyên lý quản lý kinh tế: Principles of economic management
- Kế toán tài chính doanh nghiệp: Corporate financial accounting