VIETNAMESE
chuyên ngành ngôn ngữ anh
ENGLISH
English Language
NOUN
/ˈɪŋglɪʃ ˈstʌdiz/
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh là ngành học đào tạo về cách sử dụng Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết). Đồng thời ngành này cũng nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa của các nước sử dụng tiếng Anh.
Ví dụ
1.
Em muốn học ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
She wants to learn the English Language in Ton Duc Thang University.
2.
Cô ấy muốn trở thành phiên dịch nên đã học ngành ngôn ngữ anh.
She wanted to become a translator, so she studied English Language.
Ghi chú
Các chuyên ngành về ngôn ngữ (language) tại trường đại học ngoại ngữ nè!
- English Language: ngôn ngữ Anh
- Russian Language: ngôn ngữ Nga
- French Language: ngôn ngữ Pháp
- Chinese Language: ngôn ngữ Trung Quốc
- Japanese Language: ngôn ngữ Nhật