VIETNAMESE

chương trình đọc tin

trình đọc tin

ENGLISH

news reader

  

NOUN

/nuz ˈridər/

Chương trình đọc tin là một chương trình máy tính để đọc các tin nhắn được đăng lên các nhóm tin.

Ví dụ

1.

Bạn có thể tự do sử dụng bất kỳ chương trình đọc tin nào mà bạn chọn.

You are free to use any newsreader of your choice.

2.

Nhiều trình duyệt bao gồm một chương trình đọc tin tích hợp cung cấp quyền truy cập vào các nhóm tin Usenet.

Many browsers include a built-in newsreader that provides access to Usenet newsgroups.

Ghi chú

Các loại chương trình:
- cross compiler (chương trình dịch chéo)
- service program (chương trình dịch vụ)
- antivirus software (phần mềm diệt virus)
- control program (chương trình điều khiển)
- trace program (chương trình dò vết)