VIETNAMESE

chứng chỉ xuất xưởng

chứng nhận xuất xưởng, giấy chứng nhận xuất xứ

ENGLISH

certificate of origin

  

NOUN

/sərˈtɪfɪkət ʌv ˈɔrəʤən/

Chứng chỉ xuất xưởng là hay viết tắt là C/O – là một văn bản chứng nhận xuất xứ hàng hoá của một quốc gia cụ thể trong xuất nhập khẩu, nó cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh thổ, hay quốc gia nào.

Ví dụ

1.

Ngày và số của Giấy chứng chỉ xuất xưởng phải được ghi rõ trong tờ khai hải quan nhập khẩu.

The date and number of the Certificate of Origin shall be specified in the import customs declaration.

2.

Giấy chứng chỉ xuất xưởng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cấp.

The Certificate of Origin is issued by the Vietnam Chamber of Commerce and Industry.

Ghi chú

Từ vựng liên quan đến hàng hóa:
- manufacturer (nhà sản xuất)
- customs declaration form (tờ khai hải quan)
- original equipment manufacturer (nhà sản xuất thiết bị gốc)
- export/ import (xuất nhập khẩu)
- tax (thuế)
- commodity (hàng hóa)