VIETNAMESE

chữa bài tập về nhà

ENGLISH

correct homework assignments

  

NOUN

/kəˈrɛkt ˈhoʊmˌwɜrk əˈsaɪnmənts/

Chữa bài tập về nhà là đánh giá, sửa lại và có thể là chấm điểm cho những lỗi sai, thiếu sót và hướng dẫn cách làm đúng trong một bài tập về nhà.

Ví dụ

1.

Việc chữa bài tập về nhà cho học sinh không phải luôn luôn dễ như người ta tưởng.

Correcting homework assignments for students is not always as easy as it seems.

2.

Giờ đây, giáo viên đã có thể chữa bài tập về nhà trong Google Classroom.

Teachers can now correct homework assignments in Google Classroom.

Ghi chú

Cùng học một số từ vựng, khái niệm liên quan đến chủ đề học thuật khác nhé:
- terminal examination: thi cuối kỳ
- revision: ôn bài
- research: nghiên cứu
- academic performance: thành tích học thuật
- tertiary education: giáo dục sau trung học phổ thông
- curriculum: chương trình học
- passing grade: điểm qua môn
- resit: thi lại