VIETNAMESE

chép phạt

ENGLISH

writing lines

  

NOUN

/ˈraɪtɪŋ laɪnz/

Chép phạt là một hình thức kỷ luật không chính thức của giáo viên dành cho những học sinh phạm lỗi, trong đó học sinh cần viết nhiều lần một văn bản nào đó.

Ví dụ

1.

Chép phạt là một hình thức kỷ luật học đường lâu đời.

Writing lines is a long-standing form of school discipline.

2.

Tuy rằng hình thức chép phạt không phải là bạo lực thể xác nhưng nó lại gây ra tâm lý căng thẳng, ức chế đối với học sinh.

Although the writing lines penalty is not physical violence, it causes psychological stress and inhibition for students.

Ghi chú

Chép phạt (writing lines) bao gồm việc sao chép một câu (copying a sentence) lên một tờ giấy tiêu chuẩn (standard paper) hoặc lên bảng (chalkboard) số lần người ra hình phạt (punishment-giver) cho là cần thiết.
Đây là một hình thức phạt (form of punishment) cho những học sinh vi phạm bởi những người có thẩm quyền (people in a position of authority) tại trường học. Nó là một hình thức kỷ luật học đường lâu đời (long-standing form of school discipline) và thường bị châm biếm (satirized) trong văn hóa đại chúng (popular culture).