VIETNAMESE

cây xanh

cây thường xanh

ENGLISH

evergreen tree

  

NOUN

/ˈɛvərˌgrin tri/

Cây xanh hay cây thường xanh là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính.

Ví dụ

1.

Trong thực vật học, cây thường xanh là một loại cây có tán lá vẫn xanh tươi và đảm bảo đầy đủ các chức năng qua nhiều mùa sinh trưởng.

In botany, an evergreen tree is a plant which has foliage that remains green and functional through more than one growing season.

2.

Có rất nhiều cây xanh xung quanh hồ.

There are many evergreen trees surrounding the lake.

Ghi chú

Phân biệt deciduous trees evergreen trees:
- deciduous trees: cây rụng lá theo mùa, nhạy cảm với nhiệt độ và lượng mưa lớn hơn cây thường xanh, nhưng có thể chịu được điều kiện thời tiết lạnh và khô trái ngược với những cây thường xanh.
VD: Blackthorn is a deciduous tree, its leaves turn yellow in autumn and fall off in winter. - Cây mận gai là loại cây rụng lá, lá của nó sẽ chuyển sang vàng vào mùa thu và rụng vào mùa đông.
- evergreen trees: cây thường xanh giữ lá quanh năm, không nhạy cảm với nhiệt độ và lượng mưa, tuy nhiên không chịu được điều kiện thời tiết lạnh và khô.
VD: Evergreen trees and tree branches have been used for decorating homes for Christmas. - Cây thường xanh và nhánh cây được sử dụng để trang trí nhà cửa vào Lễ Giáng sinh.