VIETNAMESE

cao đẳng y tế

ENGLISH

medical college

  

NOUN

/ˈmɛdəkəl ˈkɑlɪʤ/

Cao đẳng y tế là cao đẳng chuyên ngành y tế.

Ví dụ

1.

Mỗi trường cao đẳng y tế có người đứng đầu hành chính là trưởng khoa, được hỗ trợ bởi giám đốc bệnh viện.

Each medical college had as its administrative head the dean, assisted by the hospital superintendent.

2.

Tôi bực bội khi được bảo phải tìm hiểu sự khác biệt giữa bệnh viện và trường cao đẳng y tế.

I resent being told to learn the difference between a hospital and a medical college.

Ghi chú

Các loại hình cao đẳng:
- vocational college (cao đẳng nghề)
- professional college (cao đẳng chuyên nghiệp)
- regular college (cao đẳng chính quy)