VIETNAMESE

cao đẳng kinh tế

ENGLISH

college of economics

  

NOUN

/ˈkɑlɪʤ ʌv ˌɛkəˈnɑmɪks/

Cao đẳng kinh tế là trường cao đẳng dạy về ngành kình tế

Ví dụ

1.

Ông được đào tạo tại các trường công lập và theo học trường cao đẳng kinh tế 4 năm trước khi trở thành kế toán vào năm 1936.

He was educated in public schools, and attended a four-year college of economics before becoming an accountant in 1936.

2.

Chính quyền thành phố thành lập trường trung học năm 1855 và mở trường cao đẳng đào tạo giáo viên vào năm 1866, sau đó là trường cao đẳng kinh tế vào năm 1897.

The city government established the high school in 1855 and opened a teacher training college in 1866 followed by a college of economics in 1897.

Ghi chú

Các loại hình cao đẳng:
- vocational college (cao đẳng nghề)
- professional college (cao đẳng chuyên nghiệp)
- regular college (cao đẳng chính quy)