VIETNAMESE

cao đẳng trung cấp

ENGLISH

trade school

  

NOUN

/treɪd skul/

Cao đẳng trung cấp là một loại hình cơ sở giáo dục, tùy thuộc vào quốc gia, có thể đề cập đến giáo dục trung học hoặc sau trung học được thiết kế để cung cấp giáo dục nghề nghiệp hoặc các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của một công việc cụ thể và cụ thể.

Ví dụ

1.

Người chủ lao động nhất định phải gửi cậu bé trong một số giờ trong ngày đến cao đẳng trung cấp đặc biệt của ngành kỹ thuật tại địa phương.

The employer is bound to send the boy for some hours during the day to the special trade school of the engineering industry in the locality.

2.

Nhiều quản trị viên hệ thống có bằng cấp trong một lĩnh vực liên quan: khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, hoặc thậm chí là bằng cao đẳng trung cấp.

Many system administrators have a degree in a related field: computer science, information technology, computer engineering, information systems, or even a trade school program.

Ghi chú

Các loại hình cao đẳng:
- vocational college (cao đẳng nghề)
- professional college (cao đẳng chuyên nghiệp)
- regular college (cao đẳng chính quy)