VIETNAMESE

cao đẳng chuyên nghiệp

ENGLISH

professional college

  

NOUN

/prəˈfɛʃənəl ˈkɑlɪʤ/

Cao đẳng chuyên nghiệp là hệ đào tạo chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, trang bị tay nghề và khả năng tính toán, thiết kế và khả năng giải quyết các vấn đề chuyên ngành cho sinh viên tốt nghiệp.

Ví dụ

1.

Sinh viên theo học hệ cao đẳng chuyên nghiệp được trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo từng ngành nghề đào tạo.

Students enrolled in the professional college system are equipped with specialized knowledge and skills according to each training profession.

2.

Thời gian đào tạo cao đẳng chuyên nghiệp thông thường kéo dài từ 2.5 – 3 năm tuỳ theo yêu cầu của từng ngành nghề đào tạo.

The duration of professional college training usually lasts from 2.5 to 3 years depending on the requirements of each training profession.

Ghi chú

Các loại hình cao đẳng:
- vocational college (cao đẳng nghề)
- professional college (cao đẳng chuyên nghiệp)
- regular college (cao đẳng chính quy)