VIETNAMESE

căn bậc

ENGLISH

root

  

NOUN

/rut/

Căn bậc n của một số a không âm là số x sao cho x^n = a.

Ví dụ

1.

Căn bậc hai của một số là một giá trị mà khi nhân với chính nó sẽ cho ra số ban đầu.

Square root of a number is a value, which on multiplication by itself gives the original number.

2.

Khi sử dụng quy tắc căn bậc hai, trước tiên hãy lưu ý rằng không thể có một số âm dưới căn bậc hai.

When using math root rules, first note that you can't have a negative number under a square root.

Ghi chú

Mối tương quan giữa root (căn) và exponent (số mũ):
Số mũ cho biết một số sẽ cần nhân với chính nó bao nhiêu lần. Vì vậy, nếu chúng ta có 2^3, chúng ta sẽ cần nhân ba số 2, hoặc 2*2*2=8(số mũ ở đây là 3).
Căn về cơ bản là ngược lại. Số cần tìm là số sẽ được nhân với chính nó một số lần nhất định để ra số dưới dấu căn. Vẫn với ví dụ trên, căn bậc 3 của 8 sẽ là 2 - số cần tìm.